اسیر استیکریم

نگارش در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۶ | ارسال شده در بخش شعر | هیچ نظری

نوشته بود:
سلام
صبح به خیر. حالتون چطوره؟

بیمار خنده های توام بیشتر بخند
خورشید آرزوی منی گرم تر بتاب

1391034249067224

در جواب:

این شکلک را فرستادم
?

و نوشتم:
در این روزگار، دیگر،

نگاره ها و نقاب ها/استیکر ها
به جای ما می خندند
بازیگرانیم
از جنس
گوژ پشت نتردام، با دیگران!
وقتی که واقعی ترین پدیده ها
لمس تلخی هاست
و مصنوعی ترین آن
لبخند های خشک شده، بر کهنه گریم چهره ها!

۷ /۹۵ یزد

یک نظر بگذارید