در خم کوچه ها

نگارش در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۹۱ | ارسال شده در بخش شعر | هیچ نظری

در خم کوچه ها

 

گم کرده پنجره را پیچ کوچه ها

پوشیده روی تو با پیچ کوچه ها

دزدیده زنگ صدای تو را، سال هاست

از ذهن خانه ی ما پیچ کوچه ها

در گیر و دار این همه باد و بادگیر

تفتیده باز چرا پیچ کوچه ها

از بس برای آمدنت سر کشیده ام

سر خورده کرده مرا، پیچ کوچه ها

یعنی که سرنوشت پر از پیچ و تاب ما

پیچیده تر شده با پیچ کوچه ها

یزد. شهریور ۱۳۹۰

یک نظر بگذارید