منبرهای اردیبهشت ۱۳۹۱

نگارش در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ | ارسال شده در بخش منبرها | هیچ نظری

اردیبهشت ماه

* از ۱۰/۲/۹۱ تا ۱۲/۲/۹۱ شب ها به مدت سه شب، ساعت ۳۰/۸ تا ۱۰/۲۱

آدرس: میدان مارکار، چهار راه فاطمیه، مسجد فاطمیه، محالس یادبود هفتم شادروان حاج محمود دانشیان.

* از ۱۱/۲/۹۱ تا ۱۵/۲/۹۱ شب ها به مدت پنج شب ساعت: ۳۰/۲۱

آدرس: میبد، فیروز آباد، مسجد ابوالفضلی

* از ۱۶/۲/۹۱ تا ۲۱/۲/۹۱ شب ها به مدت شش شب، ساعت: ۲۲

آدرس: بلوار جمهوری، کوچه بانک ملی، منزل آقای گندمی

یک نظر بگذارید