صفات جلال خداوند در آمیخته با صفات جمال او در شعر نظامی گنجه‌ای

نگارش در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۷ | ارسال شده در بخش گاه نوشت ها، گفتگوها | هیچ نظری

گفتگویی کوتاه در باورمندی حکیمان ایران زمین، چون نظامی، به صفات جلال خداوند که برخی خدا را بی آنها می خواهند و به گمان ناراست خود، خدای را اینچنین کامل تر می بینند و به پاره‌ای از ابیات آنان برای مدعای خود، گزینشی استشهاد می کنند.

گیتی، پورفاضل:

بی گمان خداوند چنین نیست که ادیان ابراهیمی از او ساخته اند ؛ قهار ؛ مکار ؛ منتقم ومستبد که تنها کارش این است که فرشتگانش را مامور ثبت گناه و ثواب انسانها کند تادررستاخیز اورابه دوزخ یا به بهشت روانه سازد .خداوند را باید جور دیگری بشناسیم ؛ نماد آفرینگری ؛ مهر و دوستی ؛ عشق ورزی به همنوع و یاری رسانی دانست .
اما در ادیان ابراهیمی ازاو هیولایی ساخته شده که دایم باید ازقهرش بلرزه بودواستغفار کرد .
ای همه هستی زتو پیدا شده
خاک ضعیف از تو توانا شده

Ansari Hosein:

گوینده‌ی بیت مشهور «ای همه هستی ز تو پیدا شده…» نظامی گنجه‌ای، نیز به صفات جلال خدا باورمند است و همانجا که از صفات جمال خداوند، سخن میگوید به صفات قهر و قدرت و براندازی او نیز پای می فشارد.

ای همه هستی زتو پیدا شده
خاک ضعیف از تو توانا شده

عقد پرستش زتو گیرد نظام
جز به تو بر هست پرستش حرام

هر که نه گویای تو خاموش به
هر چه نه یاد تو فراموش به

پرده برانداز و برون آی فرد
گر منم آن پرده بهم در نورد

عجز فلک را به فلک وانمای
عقد جهانرا زجهان واگشای

نسخ کن این آیت ایام را
مسخ کن این صورت اجرام را

ظلمتیان را بنه بی نور کن
جوهریان را زعرض دور کن

کرسی شش گوشه بهم در شکن
منبر نه پایه بهم درفکن

آب بریز آتش بیداد را
زیرتر از خاک نشان باد را

دفتر افلاک شناسان بسوز
دیده خورشید پرستان بدوز

گرچه کنی قهر بسی را ز ما
روی شکایت نه کسی را ز ما

یک نظر بگذارید