صفحه نخست » منبرها


منبرهای اردیبهشت ۱۳۹۱اردیبهشت ماه * از ۱۰/۲/۹۱ تا ۱۲/۲/۹۱ شب ها به مدت سه شب، ساعت ۳۰/۸ تا ۱۰/۲۱ آدرس: میدان مارکار، چهار راه فاطمیه، مسجد فاطمیه، محالس یادبود هفتم شادروان حاج محمود دانشیان. * از ۱۱/۲/۹۱ تا ۱۵/۲/۹۱ شب ها به مدت پنج شب ساعت: ۳۰/۲۱ آدرس: میبد، فیروز آباد، مسجد ابوالفضلی * از ۱۶/۲/۹۱ تا ۲۱/۲/۹۱ شب […]


ادامه مطلب... | تاریخ نگارش : ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱