اصلا مهم نیست! “زنده گی” را می گویم.

نگارش در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۰ | ارسال شده در بخش گاه نوشت ها | هیچ نظری
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺁﺭﺯﻭﻣﻨﺪ ﺷﺒﻬﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺁﺳﻤﺎﻧﺶ ﭘﺮ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺑﺎﺷﺪ و ﺭﻭﺯﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺍﺑﺮ و ﻣﻪ ﺩﺭ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﻟﻢ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ دوست  دارم ﮐﻪ ﻻﯼ ﮔﺮﺩﺵ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﻪ ﮔﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﺵ ﺷﺒﺎﻧﻪ و ﺳﺤﺮﯼ ﺧﻴﺲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺧﻴﻠﯽ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﻴﮑﻨﻢ.

خودم می دانم ﺍﻳﻦ ﺗﻤﻨﺎﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﺍﺯ ﺭﻭﺡ ﭘﮋﻣﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺩﺍﺭﺩ. ﻧﺸﺎﻃﻢ ﺭﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺩﻭ ﭼﻴﺰ ﺷﺪﻡ: ﻳﮑﯽ ﻣﻴﻬﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺫﻭﻕ ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺪ ﻓﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ و خشک و ﺧﺸﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ رجال ﺁﻥ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺩﻳﮕﺮﯼ ﻫﻢ ﻣﻴﻬﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﺩﯼ ﭘﻮﻝ و ﻳﺎ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﭙﮏ ﺯﺩﻩ ﻧﻤﯽ ﺍﻧﺪﻳﺸﻨﺪ. ﻣﺮﺩﺍﻧﺸﺎﻥ ﺍﮔﺮ ﺎﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻨﺪ در بهترین حالت ها ﺧﺸﮏ ﺍﻧﺪﻳﺸﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﻣﻬﺮ ﺍﻧﺪ و ﺯﻧﺎﻧﺸﺎﻥ همه ﺗﺠﺴﻢ ﺗﺤﺠﺮ. خواه در ترکیب و ظاهر و خواه در ذهن و فکر. ﺩﺭ ﻫﺮ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ همین اند. ﺑﻪ ﻟﺒﺎﺱ و ﭘﺰﺷﺎﻥ ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺷﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﮊﺳﺖ ﺗﺠﺪﺩ ﺑﺒﻴﻨﯽ ﺷﺎﻥ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﺎﺵ ﺯﻳﺮﺍ ﮐﻬﻨﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﮑﺮ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺎ ﻏﺒﺎﺭ ﺳﺎﻟﻴﺎﻥ ﺩﺭﺍﺯ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺁﻥ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﺗﺮﺑﺖ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﭼﺎﺭﻟﺰ ﺩﻳﮑﻨﺰ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﻭﻳﺴﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻟﻨﺪﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ، ﺯﻧﺎﻧﺸﺎﻥ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ “ﻋﺸﻖ” ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ و “ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ” ﻫﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻫﻤﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﺑﻴﺸﺎﻡ ﮔﺮﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ. ﻧﻮﺭ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ و ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﯽ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ی ﺗﺎﺭﻳﮏ ﺫﻫﻦ ﺷﺎﻥ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺮﺩﻫﺎ و ﺯﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﯼ، ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﺷﻬﺮﯼ، ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻠﺸﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺰﺭﮒ…ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺮﻫﻨﮏ ﻧﺎﻣﻪ ی ﺫﻫﻨﺸﺎﻥ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﺍﺯ ﻭﺍﮊﻩ ی ﻏﻠﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯ “ﺯﻧﺪﮔﯽ” ﺍﺳﺖ:

ﭘﻮﻝ و ﺯﻧﺪﮔﯽ

ﭘﺴﺖ و ﺯﻧﺪﮔﯽ

ﺷﻐﻞ و ﺯﻧﺪﮔﯽ

ﭘﺰ و ﺯﻧﺪﮔﯽ

ﺳﮑﺲ و ﺯﻧﺪﮔﯽ

ﻋﺸﻖ و ﺯﻧﺪﮔﯽ

ﮔﺮﺩﺵ و ﺯﻧﺪﮔﯽ

ﺩﺭﺱ و ﺯﻧﺪﮔﯽ

ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﺯﻧﺪﮔﯽ

ﺩﺭﻭﻍ و ﺯﻧﺪﮔﯽ

….ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ

و ﺧﻴﻠﯽ ﭼﻴﺰﻫﺎﯼ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﻣﻌﻨﺎﯼ “ﺯﻧﺪﮔﯽ ” ﭘﮋﻣﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺗﻠﺦ ﺗﺮ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:

ﺩﻳﻦ و ﺯﻧﺪﮔﯽ

ﻗﺮﺁﻥ و ﺯﻧﺪﮔﯽ

ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻏﺮﻳﺐ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﻴﻬﻨﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ی ﺍﻳﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﺩﺍﺭﻡ “ﺯﻧﺪﻩ ﮔﯽ” ﻣﻴﮑﻨﻢ ﻧﻪ “ﺯﻧﺪﮔﯽ”. ﺗﻔﺎﻭﺗﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ!؟ اصلا مهم نیست!

هنرمندان این سرزمین هم “هنر و زندگی” را به خوبی در نمایش ها و شوهای سیاسی این روزهای زمستانی و یخ زده تجربه می کنند و آوازش را می خوانند. علیرضا افتخاری هم ترانۀ “زندگی چیست” احمد ظاهر خوانندۀ  افغانی که سال ها پیش مرده است رابه خوبی به لهجۀ ایرانی باز خوانی می کند. چه فرقی می کند! اصلا مهم نیست.

بروید و زنده گی تان را بکنید. …اصلا این حرف ها مهم نیست!

یک نظر بگذارید