هزار سال تاریخ، از مادری تا مادری!

نگارش در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ارسال شده در بخش گاه نوشت ها، گفتگوها | هیچ نظری
ابن الرضا سید محسن:

 

آیه الله حاج سید علی محقق داماد (نوه موسس حوزه آیه الله حاج شیخ عبد الکریم حائری یزدی) در مصاحبه با نشریه “حریم”:

مادر دکتر مصدق مقلد و مرید حاج شیخ بود. خرج زندگی شخصی ایشان را او می داد. یکبار نزد حاج شیخ آمد و گفت می خواهم کار خیر انجام بدهم.
ایشان فرمود که یک بیمارستان در تهران بسازید.
بیمارستان نجمیه با توصیۀ حاج شیخ ساخته شد و الآن هم در خیابان حافظ موجود است و جزء بیمارستانهای خوب تهران به شمار می آید.

Ansari Hosein:

از مادر حسنک وزیر تا مادر دکتر مصدق، تقریبا یک تاریخ هزار ساله است. در این تاریخ چگونه زنانی تربیت شدند؟ و مهم تر اینکه؛ چگونه تربیت شدند؟!
و شگفتی آور اینکه؛ چگونه در تاریخ این سرزمین ها تا این اندازه نادیده گرفته شدند؟!!؟

البته آیت الله داماد می خواسته‌‌اند این نکته را بگویند که مصدق مسلمان بود! همین.

پیوست:

«و مادر حسنک زنی بود سخت جگرآور. چنان شنودم که دو سه ماه ازو این حدیثنهان داشتند.چون بشنید، جزعی نکرد چنان‌که زنان کنند؛ بلکه بگریست به‌درد، چنانکه حاضران از درد وی خون گریستند. پس گفت: «بزرگا مردا که این پسرم بود! که پادشاهی چون محمود این جهان بدو داد و پادشاهی چون مسعود آن جهان.» و ماتم پسر سخت نیکو بداشت و هر خردمند که این بشنید، بپسندید. و جای آن بود.»

 («تاریخ بیهقی» به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبر، نشر مهتاب، تهران، سیزدهم، ۱۳۸۸، ج ۳، ص ۲۳۶)

یک نظر بگذارید